MENU

Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

1.1. Poskytovatelem služeb on‐line kurzů kurzvmp.cz je společnost Helvica s.r.o., se sídlem Petrovická 16, 100 00 Praha 10, IČ: 04714636, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Poskytovatel“).

1.2. Uživatel je fyzická či právnická osoba, která uhradila objednávku on‐line kurzu Poskytovatele (dále jen „Uživatel“)

2. Předmět služby

2.1. Předmětem služby je právo Uživatele na přístup k lektorským video lekcím uloženým na serveru Poskytovatele a dalším službám Poskytovatele nabízeným na serveru kurzvmp.cz (dále jen „kurz VMP“).

2.2. Ukázková videa slouží jako úvod k on‐line kurzu a k ověření technické dostupnosti pro uživatele. Uživatel má právo prohlížet si tato ukázková videa pro svoji osobní potřebu zdarma.

3. Rozsah služby

3.1. Uhrazením ceny on‐line kurzu získává Uživatel právo na přístup k objednanému on‐line kurzu „kurz VMP“ poskytovatele po dobu 3 kalendářních měsíců, za účelem svého osobního vzdělávání a rozvoje.

4. Práva a povinnosti Uživatele

4.1 Uživatel je povinen uhradit cenu on‐line kurzu stanovenou na webových stránkách Poskytovatele, a to bezhotovostně (tj. buď na základě přímé platby platební kartou, nebo bankovním převodem).

4.2. Uživatel má právo využívat služby objednaného on‐line kurzu.

4.3. Uživatel je povinen otestovat před uhrazením kurzovného, zdali mu přehrávání video lekcí funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupná ukázková videa na serveru Poskytovatele. Úhradou objednávky on‐line kurzu Uživatel potvrzuje, že se mu ukázkové video přehrává bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotný on‐line kurz. Poskytovatel je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci Uživatele z tohoto důvodu.

4.5. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 10 – Ochrana autorských práv.

5. Objednávka

5.1. Uživatel prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://kurzvmp.cz. Uživatel objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://kurzvmp.cz. Uživatel je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a Uživateli a Poskytovateli vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Uživateli předmět koupě online „kurz VMP” včetně všech bonusů a Uživatel se zavazuje uhradit kupní cenu. Uživatel odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://kurzvmp.cz/obchodni-podminky obchodní společnosti Helvica s.r.o., a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách Poskytovatele, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

6. Kupní cena, daňový doklad

6.1. V přihlašovacím formuláři na webové adrese http:// kurzvmp.cz jsou uvedeny všechny ceny služeb. Ceny jsou uvedeny konečné. Poskytovatel není plátcem DPH.

6.2. Daňový doklad vám bude vystaven na základě uhrazené zálohové faktury. Daňový doklad slouží jako doklad o zakoupení on-line kurzu.

7. Způsob a forma platby

7.1. Způsob platby Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GoPay s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadává Uživatel pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GoPay s.r.o.

7.2. Možnosti plateb a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro. b) Bankovním převodem: Uni Credit Bank

7.3. Bonusy Všechny bonusy, na které má Uživatel nárok, budou zpřístupněny v členské sekci programu „kurz VMP ” v průběhu online výuky, a to za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena.

8. Práva a povinnosti Poskytovatele

8.1. Poskytovatel má povinnost nastavit Uživateli přístupová práva k objednanému on‐line kurzu do 3 pracovních dnů po obdržení celé úhrady kurzovného od Uživatele na svůj účet.

8.2. Poskytovatel má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup Uživatele k on‐line kurzu za předpokladu, že Uživatel bude porušovat článek 3, 6 a 9 těchto podmínek.

8.3. Poskytovatel může přiměřeně informovat formou reklamních sdělení Uživatele o svých dalších službách a to s využitím e‐mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí e‐mailovou zprávou.

8.4. Uživatel nemá v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku. Poskytovatel je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění technických problémů serveru.

9. Ochrana autorských práv

9.1. On‐line kurz „kurz VMP” je autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.

9.2. Uživatel se zavazuje nestahovat videa z on‐line kurzu na svůj pevný disk či jiné off‐line či on‐line médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio‐video záznamy přehrávaného videa v rámci on‐line kurzu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním provozovatele a těmito smluvními podmínkami.

9.3. Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) skrz které se provádí autorizace přístupu k on‐line kurzu „kurz VMP“. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel uchovává ve své databázi údaje vložené Uživatelem při objednávce on‐line kurzu „kurz VMP”, a že je oprávněn tyto údaje zpracovávat pro účely obchodních vztahů s Uživatelem a neposkytovat je třetím stranám.

10.2. Jsou‐li nebo budou‐li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatná, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto obchodních podmínek.

10.3. Uživatel rozumí tomu, že všechny informace poskytované v rámci předmětných on‐line kurzů jsou určeny výhradně ke studijním účelům.

10.4. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.

10.5. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (emailu).

10.6. Tyto podmínky užívání nabývají účinnosti dne 1.10.2016. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky změnit, o čemž bude Uživatel vyrozuměn nejméně s měsíčním předstihem před nabytím změny účinnosti obchodních podmínek a bude mu dána možnost smlouvu s Poskytovatelem z tohoto důvodu vypovědět.

Rychlý kontakt

lucie-kucerova
Lucie Kučerová
e:
t: +420 725 385 838
KORESPONDENČNÍ ADRESA
KurzVMP
Prostřední Lhota 11
262 03 Chotilsko
FAKTURAČNÍ ADRESA
Helvica s.r.o.
Petrovická 1476/16
100 00 Praha 10
IČ: 04714636
Facebook

Napište nám

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Zpracování osobních údajů.